Zóna 1

Zóna 1 je nejrozsáhlejší ze všech šesti zón Nové Zbrojovky a nachází se v severní části lokality bývalé Zbrojovky Brno. Severní a západní hranici zóny tvoří řeka Svitava, východní hranice je po celé délce vymezena železničním koridorem. Uvnitř Zóny 1 se nacházejí dva původní průmyslové objekty, které jsou s respektem k zachování historie místa uvažovány k následné přestavbě a adaptaci funkčního využití jako provozně administrativní objekty pro budoucí rozvoj zóny 1.

Zadáním pro vyzvané architekty bylo respektovat zachování těchto dvou objektů, vhodně doplnit území o nové objekty administrativního a volnočasového využití včetně návazných služeb, navrhnout do území dostatečné parkovací kapacity, vhodně vymezit plochu pro umístění moderního energocentra pro celé území a respektovat navržená protipovodňová opatření. Významné bylo v této zóně také navrhnout dopravní koridor přes řeku Svitavu na plánovanou Novou Dukelskou a vyřešit jeho navázání na další uzly dopravního napojení Nové Zbrojovky z ulic Markéty Kuncové, Lazaretní, Baarova nábřeží a ul. Gargulákova.

Zpracované studie Zóny 1 – administrativa s lehkou výrobou

Na konci této stránky můžete hlasovat pro studii, která vás nejvíce oslovila, a přidat vlastní názory a podněty k výsledné podobě této zóny.

Všem podnětům se dostane náležité pozornosti a odborného posouzení. Na jejich základě pak vzniknou doporučení pro zapracování do projektu Nová Zbrojovka, jehož investorem je skupina CPI Property Group.

Vizualizace k této zóně jsou rovněž vystaveny v prostorách Kanceláře města Brna na adrese Zelný trh 331/13, v přízemí budovy. Výstava je zpřístupněna od pondělí do pátku mezi 8:00-17:00 hodinou.

;

Návrh 1 - Jakub Cigler architekti, a.s.

Jakub Cigler architekti, a.s.

Zelené osy, pavilony s restauracemi a nadzemní garáž

Rekonstruované původní budovy Industra a Prospera jsou integrovány do čtvrti pomocí dvou kompozičních prvků vedených napříč celým areálem – zelené osy s pavilony a restauracemi ústící v parku na pobřeží Svitavy a multimodálního bulváru umožňujícího nový vjezd do území ze severu.

Nezbytné kapacity pro parkování jsou zajištěné nadzemní garáží s komerčním parterem. Geometrie velkorysého veřejného prostoru navazuje na blokovou výstavbu navrhovanou pro sousední zóny a aleje podél ulic vytváří důstojnou bránu do území.

Návrh 2 - CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Prostory pro práci, networking a setkávání generací

Zbrojovka Valley je odpovědí na otázku: ,,Jak má fungovat moderní čtvrť propojující práci v segmentu moderních technologií a IT s bydlením a službami”. Mezi dvěma zachovanými objety Prospery a Industry vzniká flexibilní struktura, která zónu doplňuje o prostory pro práci, výzkum a drobnou výrobu, měkké doplňkové funkce služeb, vybavenosti a sportu a nájemní bydlení.

Urbanistické řešení vychází ze zachování ortogonální struktury území a vytváří veřejný prostor určený pro setkávání práce a bydlení, nových forem kreativního průmyslu a vzdělávaní. V severní části do parku na Baarově nábřeží v návaznosti na stávající rodinné domy umisťujeme domov pro seniory a mateřskou školku.

Návrh 3 - EA architekti s.r.o.

EA architekti s.r.o.

Bydlení, práce a společenský život v harmonii s přírodou

Společenský život, bydlení i práce v harmonii s přírodou a kontrast původní industriální podoby areálu s výrazným přírodním prvkem a soudobou architekturou je mottem návrhu.

Nový říční kanál protéká středem území a propojuje rekonstruovanou stavbu Industry, veřejná prostranství, přírodní plochy a pokračuje dál celou lokalitou.

Navrhujeme hybridní urbanistický systém, základ fungujícího celku udržitelného v čase, rozmanité sociální prostředí. Městská homogenní bloková zástavba vytváří ulice. Výškové budovy jsou situovány v blízkosti kanálu a veřejných ploch. Funkční využití městských domů bude smíšené, komerční a administrativní plochy s parkováním a službami v nižších patrech, ve vyšších podlažích bydlení. V klidné části u řeky převážně rezidenční zástavba rodinných domů a viladomů, nábřeží určeno k rekreaci.

Návrh 4 - Pelčák a partner architekti

Pelčák a partner architekti

Atraktivní bydlení ve skupině „tančících vil“

V prodloužení ulice Svitavské navrhujeme „městský“ most, který umožní okamžité napojení na městský okruh a okamžité zavedení průjezdné trolejbusové linky do území. Bloková struktura zástavby je na severním a západním obvodu doplněna říčním nábřežím, v jehož přírodě blízkém prostoru je navržena rozvolněná řada bodových domů – „nájemních vil“. Ty navazují na linii „Beranky“ využité pro lofty a na severu se rozpadávají do volné sestavy „rozpohybované“ říčním meandrem. Tato partie vytváří variantu k zachování rozlehlé nízké tovární haly (Industra), jejíž nové funkční využití pokládáme za velmi problematické.

Meandr řeky současně považujeme za nejatraktivnější místo nábřeží, a to i vzhledem k vizuální kvalitě zástavby protějšího břehu (romantické industriální motivy) a těsnému sousedství nového městského mostu do Husovic jako nejkratší cestě k tramvaji do centra města. Proto zde navrhujeme umístit nejatraktivnější bydlení ve skupině „tančících vil“ a k řece doširoka otevřeném obytnému bloku.

;

Zóna 2

Zóna 2 se nachází na jižní straně území při ulici Lazaretní, ze které byl původně situován hlavní vjezd do areálu. Území této zóny je z jihu vymezeno ulicí Lazaretní, ze západu vjezdem do areálu a z východu plánovanou dopravní tepnou ve směru prodloužení ulice Šámalova. V této části areálu se nachází původní budova ředitelství bývalé Zbrojovky Brno, kterou měli oslovení architekti za úkol vhodně zakomponovat do budoucí zástavby, navrhnout ji novou funkci a případně ji vhodně doplnit. Společně s dalšími zachovávanými budovami má budova tvořit neodmyslitelný genius loci místa. V těsném sousedství této zóny se také nachází areál Vojenské nemocnice a kláštera.

V rámci této zóny byly očekávány návrhy zahrnující veřejné prostory, parkovací plochy a mix administrativních, retailových a rezidentních objektů, které vytvoří příjemný a plynulý vstup do území. Oslovení architekti měli také dle zadání uvážit možné zachování čelních fasád původních výrobních objektů.

Zpracované studie Zóny 2 – obchodní plochy, služby

Na konci této stránky můžete hlasovat pro studii, která vás nejvíce oslovila, a přidat vlastní názory a podněty k výsledné podobě této zóny.

Všem podnětům se dostane náležité pozornosti a odborného posouzení. Na jejich základě pak vzniknou doporučení pro zapracování do projektu Nová Zbrojovka, jehož investorem je skupina CPI Property Group.

Vizualizace k této zóně jsou rovněž vystaveny v prostorách Kanceláře města Brna na adrese Zelný trh 331/13, v přízemí budovy. Výstava je zpřístupněna od pondělí do pátku mezi 8:00-17:00 hodinou.

Návrh 1 - Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Prostor pro expozici historie Zbrojovky, objekt pro zdravotnictví a administrativní budovy

Původní budovu ředitelství navrhujeme zrekonstruovat na prémiové kanceláře, na ni navazující nově navržená budova je výstavním objektem se stálou expozicí o historii Zbrojovky. Expozice by měla zmapovat výrobu továrny a její produkty – zbraně, jízdní kola a automobily z 1.poloviny 20.století i zbrojní výrobu po 2.světové válce.

Součástí protějšího bloku je objekt pro zdravotnictví (poliklinika, případně nemocnice) a několik administrativních budov. Navrhujeme vytvořit nový vstup do Vojenské nemocnice orientovaný do ulice Lazaretní naproti nově navrženému objektu pro zdravotnictví. Rozšířený prostor ulice vytváří náměstí se zklidněnou dopravou, ve východní části umisťujeme podzemní parkoviště.

Návrh 2 - Chapman Taylor s.r.o.

Chapman Taylor s.r.o.

Muzeum, obchodní pasáž a kancelářská část

Jednalo se původně o vstupní část o areálu Zbrojovky. V této části areálu se nalézala administrativní část továrny včetně budovy ředitelství (budova Lazareta), která se částečně zachovává. Další budovou, která nebude snesena a je součástí nového návrhu je původní průčelí výrobních hal. V této části území je navržena hlavní komerční vybavenost zahrnující supermarket typu Billa, Tesco … spolu s funkcí F and B – stravování, službami – lékařské ordinace a kanceláře. Je zde zastoupena rovněž funkce kulturní, tvořená moderní dostavbou zachovaného objektu Lazareta, ve kterém je navrženo Muzeum odkazující na slavnou minulost areálu Zbrojovky Brno.

Dopravní obslužnost této části je zajištěna z ulice Lazaretní. Jsou zde umístěna jak pozemní stání, vjezdy a výjezdy do veřejných podzemních garáží, tak i vjezd do zásobovacího dvora komerčního objektu. Do hlavní obchodní budovy je zakomponovaná zachovaná část průčelí výrobních hal, která tvoří jednu stranu nové obchodní pasáže s prosklenou střechou. Původní hmota průčelí hal je rozšířena a jsou zde navržena stravovací zařízení, kavárny a restaurace orientovány jak do pasáže, tak i na hlavní náměstí, které je rovněž součástí návrhu. Kancelářská část je tvořena třemi samostatnými hmotami s vlastními komunikačními jádry. Celý tento soubor navrhujeme jako jeden celek a nedoporučujeme jeho etapovitost, vzhledem k jeho funkcím a vzájemným vazbám.

Návrh 3 - K4 a.s. - Architects & Engineers

K4 a.s. - Architects & Engineers

Zdravotnické budovy, obchodní třída s bytovými a kancelářskými domy

Nejstarší jižní část areálu bývalé Zbrojovky navazuje na vojenskou nemocnici, jejíž součástí je také původní středověký klášter. Návrh umožňuje vytvoření nového vstupního prostoru nemocnice a expanzi areálu do nových zdravotnických budov na plochách uvolněných továrnou. Zachované průčelí historických průmyslových budov vytváří příjemnou obchodní třídu a současně polyfunkční sokl pro nové bytové a kancelářské domy, které tak přímo nezasahují do veřejného prostranství.

Dopravně zklidněný prostor uvnitř území láká obyvatele i návštěvníky k užívání venkovních prostranství a vytváří základ příjemného městského prostředí. Veřejná prostranství pronikají prostřednictvím otevřených dvorů a pasáží také do okolních objektů a propojují je navzájem, čímž násobí jejich využití.

Zóna 3

Zóna 4

Zóna 4 je druhou největší zónou vymezenou v území, která se rozprostírá na území cca 4,8ha. Ze západní strany je ohraničena tokem řeky Svitavy. Svým umístěním v blízkosti řeky, odklonu od železnice a vhodné JZ orientaci je tato zóna předurčena výhradně k rezidentním účelům.

Zadání tedy počítalo s návrhy zahrnující různé druhy a standardy bydlení od luxusnějších viladomků situovaných na nábřeží Svitavy následovaných novostavbami bytových domů či případných loftových domů vzniklých adaptací původních průmyslových objektů. V zadání měli také architekti uvážit možnost umístění bytových domů či bloků nižšího standardu pro účely nájemního či startovacího bydlení. Bytová zástavba by tak měla nabídnout optimální mix bydlení, který vhodně doplní další funkce v území a nabídne možnost bydlení všem socioekonomickým skupinám.

Zpracované studie Zóny 4

Na konci této stránky můžete hlasovat pro studii, která vás nejvíce oslovila, a přidat vlastní názory a podněty na to, co byste v zóně bydlení uvítali.

Všem podnětům se dostane náležité pozornosti a odborného posouzení. Na jejich základě pak vzniknou doporučení pro zapracování do projektu Nová Zbrojovka, jehož investorem je skupina CPI Property Group.

Vizualizace k této zóně jsou rovněž vystaveny v prostorách Kanceláře města Brna na adrese Zelný trh 331/13, v přízemí budovy. Výstava je zpřístupněna od pondělí do pátku mezi 8:00-17:00 hodinou.

EA architekti s.r.o.

EA architekti s.r.o.

Společenský život, bydlení i práce v harmonii s přírodou a kontrast původní industriální podoby areálu s výrazným přírodním prvkem a soudobou architekturou

Nový říční kanál protéká středem území a propojuje rekonstruovanou stavbu Industry, veřejná prostranství, přírodní plochy a pokračuje dál celou lokalitou.

Navrhujeme hybridní urbanistický systém, základ fungujícího celku udržitelného v čase, rozmanité sociální prostředí. Městská homogenní bloková zástavba vytváří ulice. Výškové budovy jsou situovány v blízkosti kanálu a veřejných ploch. Funkční využití městských domů bude smíšené, komerční a administrativní plochy s parkováním a službami v nižších patrech, ve vyšších podlažích bydlení. V klidné části u řeky převážně rezidenční zástavba rodinných domů a viladomů, nábřeží určeno k rekreaci.

CMC architects, a.s.

CMC architects, a.s. (vizualizace visualarch)

Využití rekreačního potenciálu přírodního charakteru pobřeží řeky Svitavy spolu s konverzí továrny Beranky k loftovému bydlení

Podél pobřeží se vine souvislý zelený pás, ve kterém je vytvořena stezka pro pěší, cyklo a in-line, doplněná o dětská hřiště a fitness spoty v bezprostředním okolí řeky s tradičními kulisami znovuoživené Beranky. Návrh dále uvažuje s využitím stávající cihelné věže jako rozhledny a u jejího úpatí s pobytovými dřevěnými schody s přístupem až k vodní hladině.

Území dále od řeky tvoří soubory nízkých obytných domů, které ve svém středu ukrývají zelená atria vhodná k dětským hrám.

K4 a.s. - Architects & Engineers

K4 a.s. - Architects & Engineers

Bydlení v Berance s přírodou uprostřed města

Hlavní relaxační zónou se v budoucnu stane nábřeží řeky Svitavy. Podpořením přírodního charakteru říčních břehů vzniká opravdový kus přírody uprostřed města, kterým prochází cyklostezka.

Spojení s protějším břehem zajišťuje nová pěší lávka. K řece se obracejí domy pro bydlení různého charakteru. V zachované části původní textilní továrny se nacházejí vzdušné loftové byty. Ikonická správní budova původní továrny s logem „Z“ zachovává „genius loci“. V popředí se k řece i k výhledům na centrum města obrací dynamická kompozice hotelu. Za lávkou se k nábřeží otevírají otevřené bloky složené z bytových domů. V pozadí můžeme spatřit výškové stavby v centrální části území.

Pelčák a partner architekti

Pelčák a partner architekti

Nájemní vily a lofty v Berance

Bloková struktura zástavby je na severním a západním obvodu doplněna říčním nábřežím, v jehož přírodě blízkém prostoru je navržena rozvolněná řada bodových domů – „nájemních vil“. Ty navazují na linii „Beranky“ využité pro lofty a na severu se rozpadávají do volné sestavy „rozpohybované“ říčním meandrem.

Vizualizace zobrazuje Ulici Lazaretní se vstupní bránou do nové čtvrti, tvořenou historickou budovou ředitelství po pravé straně a novostavbou nalevo, na ni dále navazuje historická budova Beranovy továrny.

KUBE s.r.o.

KUBE s.r.o.

Klidné bydlení využívající vysoké přírodní kvality prostředí s centrálním prostorem v podobě pobytového náměstí

Lokalita nabízí klidné bydlení ve viladomech na břehu řeky s výhledy na přírodně upravené nábřeží a parkové plochy prolínající se mezi domy. V těsné vazbě na park jsou ve druhé linii navrženy bytové domy využívající vysoké přírodní kvality prostředí. Veškeré rezidentní parkovací plochy situujeme do podzemních podlaží a tím je zajištěn komfortní přístup do objektů a zároveň vhodně oddělena doprava automobilová a pěší. Centrální prostor ovládá pobytové náměstí s kavárnou, které nabízí prostor pro setkávání, relaxaci a odpočinek.

Celá řešená lokalita je koncipována tak, aby byla co nejvíce zbavena vlivu dopravy, hluku a umožnila příjemné bydlení.

A69 architekti s.r.o.

A69 architekti s.r.o.

Byty v Berance a veřejný prostor v místě plánované lávky a Cihelné věže formou kavárny s vyhlídkou

Řeka je vždy největší atraktivitou území, řeka a její břehy jsou významný městský veřejný prostor. Velký potenciál je v místě plánované lávky a Cihelné věže, kde se kříží nábřeží s cyklostezkou a pěší průchod od nádraží k řece. V tomto místě je možné uvažovat o realizaci kavárny, např. i s vyhlídkou z horní úrovně věže. Venkovní prostor kavárny by mohl zahrnout i plochu lávky, která by tak nebyla pouhou liniovou spojnicí dvou břehů, ale stala by se veřejným prostorem s dostatečnou šířkou pro průchod i pobyt.

Objekt Beranka bude v určité části zachován a využit pro vestavbu bytů. Příčná křídla by byla postavena nově s návazností na podzemní parkovací podlaží. Byty by plně využily potenciál nábřeží, industriálního charakteru budovy a z horních podlaží i výhled směrem k centru Brna.

Jaký typ bydlení byste uvítal/a v zóně 4?:

Zóna 5

Zóna 5 se nachází v centrální části území bývalé Zbrojovky Brno a svojí hranicí sousedí se všemi ostatními zónami. Centrální poloha této zóny předznamenává různorodost a smíšenost funkcí, kterou je možné v rámci této zóny očekávat.

V rámci zadání pro zpracování soutěžního návrhu zóny měli architekti uvažovat o možnosti zachování a případném budoucím využití objektu bývalé kotelny a komína. Zároveň měli nalézt optimální, univerzální a funkční mix pro tuto zónu složený z rezidentních, administrativních a obchodních ploch, doplněný o veřejné a volnočasové plochy, které funkčně prováží okolní zóny a vytvoří tak fungující městskou čtvrť. Vhodně navržený funkční mix by poté měl vytvořit přechodovou centrální část území, umožňující plynulý přechod do kterékoli okolní zóny a vytvoření atraktivního prostoru pro setkávání, bydlení, práci a volnočasové aktivity.

Zpracované studie Zóny 5

Na konci této stránky můžete hlasovat pro studii, která vás nejvíce oslovila, a přidat vlastní názory a podněty na to, co byste v zóně veřejného prostoru uvítali.

Všem podnětům se dostane náležité pozornosti a odborného posouzení. Na jejich základě pak vzniknou doporučení pro zapracování do projektu Nová Zbrojovka, jehož investorem je skupina CPI Property Group.

Vizualizace k této zóně jsou rovněž vystaveny v prostorách Kanceláře města Brna na adrese Zelný trh 331/13, v přízemí budovy. Výstava je zpřístupněna od pondělí do pátku mezi 8:00-17:00 hodinou.

A69 architekti s.r.o.

A69 architekti s.r.o.

Centrální veřejný prostor s multifunkčním „obecním centrem“

Nejdůležitějším momentem pro organizaci prostoru je zachovaný objekt kotelny s komínem. V bezprostředně navazujících plochách, které jsou v průsečíku os Lazaretní a Šámalova v jednom směru a pěší osy od nádraží k řece ve druhém směru, je reálné navrhnout centrální veřejný prostor – Náměstí Pod Komínem.

Prostor může být organizován v podstatě klasicky, tedy jako náměstí s osově umístěným objektem kotelny – „kostelem“ a veřejnou zelení. Rekonstruovaná kotelna nabídne prostory pro nejrůznější využití, od čistě komerčního až po multifunkční „obecní centrum“ s pobočkou knihovny, poštou apod. V parteru objektu Beranka bude zřízen veřejný průchod na nábřeží řeky, na nově vytvořenou platformu s lávkou přes řeku.

AiD team a.s.

AiD team a.s.

Vnitrobloky s parkovými, relaxačními a vodními plochami

Bloková zástavba s mixem funkcí vytvářející živou přechodovou část mezi klidným bydlením na nábřeží Svitavy a kancelářským městem sahajícím až k železniční trati je hlavní náplní centrální zóny.

Páteří zóny je výrazná zelená linie parkových, relaxačních a vodních ploch prostupující vnitrobloky od Kotelny směrem k Industře.

Vodní plochy objevující se ve vnitroblocích jsou volnou interpretací a odkazem na původní náhon protékající územím. Přírodní linie výrazně upravuje mikroklima celé lokality a umožňuje šetrné nakládání s dešťovými vodami, kdy bude plnit funkci sběrnou a akumulační. Cílem je vytvoření kvalitních veřejných a poloveřejných relaxačních vnitrobloků využitelných, jak pro obyvatele bytových domů, zaměstnance přilehlých kanceláří, tak i pro návštěvníky z okolí.

Chapman Taylor s.r.o.

Chapman Taylor s.r.o.

Multimediální “totem” s digitálními hodinami

Zóna 5 tvoří těžiště a srdce navrhovaného území a je zde navrženo hlavní společenské centrum celého areálu.

Přes náměstí vede hlavní pěší tah mezi řekou Svitavou a nádražím Zábrdovice. Důležitou součástí návrhu náměstí jsou zastávky MHD umístěné v tomto prostoru. Ty zajištují trvalou cirkulaci osob a podporují tak veškeré komerční aktivity a funkce navržené v této části území. Nedílnou součástí náměstí je rovněž kvalitní landscaping s vodním prvkem. Všechny prvky mají vytvořit maximálně příjemný a funkční prostor. Původní výtopna je navržena jako multifunkční společenský prostor vhodný pro pořádání kulturních akcí, koncertů, výstav a konferencí.

Původní komín bude zdemolován a na jeho místě je navržen moderní kovový multimediální „totem“ na jehož vrcholu budou umístěny digitální hodiny. Má se jednat o moderní reminiscenci na původní výrazný vertikální prvek v areálu Zbrojovky.

CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Multifunkční náměstí s galerií a prostory pro služby, sport a stravování

Zbrojovka Square je centrální zónou území. Obsahuje hlavní veřejný prostor v podobě multifunkčního náměstí s dominantou Galerie Zbrojovka - galerie moderního umění, která vzniká z rekonstruovaného objektu kotelny. Řešení veřejných prostorů umožňuje plynulý přechod mezi nově propojenými městskými čtvrtěmi.

Zónu doplňují dva městské bloky, které v horních patrech obsahují bydlení a v parteru nalezneme v jednom bloku tržnici - prostor pro ochody, stravování a služby a v druhém bloku prostory pro sport, stravování a služby. Bloky vytváří základní niveletu podlažnosti areálu, která se pohubuje okolo 6-8 NP. Oba bloky jsou podsklepeny jedním podzemním podlažím, které slouží zejména k parkování.

Jakub Cigler architekti, a.s.

Jakub Cigler architekti, a.s.

Kompaktní městské prostředí s dominantou výškové stavby

Střed území Nové Zbrojovky navrhujeme jako kompaktní městské prostředí navazující na krásu rostlých měst, kde se různorodé typologie nových budov a funkcí mísí s hodnotnými fragmenty původních hal.

Hlavní veřejné prostory celého areálu – pěší cesta od řeky k nádraží a široká parková osa se protínají na náměstí před rekonstruovanou kotelnou s komínem, vytváří centrum celé čtvrti a předpolí pro elegantní výškovou stavbu.

CMC architects, a.s.

CMC architects, a.s.

Živé zelené náměstí s vodní plochou

V srdci bývalé zbrojovky se otevírá nově ztvárněný veřejný prostor v podobě zelení překypujícího náměstí, který přistupuje k objektu bývalé kotelny jako k historickému odkazu, který udržuje identitu místa a i nadále bude svým vysokým komínem charakterizovat celé území.

Typický ruch náměstí dotvoří obchodní plochy a kavárny se zahrádkami, zklidnění a relaxaci poskytne parková úprava doplněná velkorysou vodní plochou s dřevěným molem. Příjemný stín zajistí zejména v létě řady vzrostlých stromů. Celé náměstí je pojato jako velká pěší zóna bez rušivého projíždění aut. Náměstí je společným setkávacím prostorem v místě prolínání klidné obytné čtvrti a živoucího městského prostředí.

K4 a.s. - Architects & Engineers

K4 a.s. - Architects & Engineers

Kulturní a společenské centrum, komín s uměleckými instalacemi a výšková budova

Tepajícím srdcem Nové Zbrojovky bude centrální náměstí, které vyzdvihuje původní srdce průmyslového areálu – centrální kotelnu s komínem. Bývalá kotelna se může stát kulturním a společenským centrem čtvrti, komín může posloužit pro dočasné i trvalé umělecké instalace. Celému území dominuje nová výšková budova umístěná na nároží městské třídy a náměstí.

Náměstí obklopují vyšší objekty různých funkcí, zajišťující život na náměstí v průběhu celého dne. Na severní straně náměstí domy vytvářejí rozsáhlý městský blok, ve kterém převažují bytové domy orientované do zeleného a zklidněného vnitrobloku. Směrem k řece Svitavě se bloková zástavba otevírá a umožňuje výhledy na město i zeleň podél řeky.

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Centrální veřejný prostor areálu s pobytovým schodištěm

Prostor mezi výtopnou a „kreativním klastrem“ je náměstím, centrálním veřejným prostorem Nové Zbrojovky. Objekt výtopny navrhujeme využít pro volnočasové aktivity. V parteru výtopny jsou umístěny kavárny a restaurace, v horních podlažích jsou kanceláře.

Nový objekt „kreativního klastru“ tvoří jeden vzájemně propojený celek s původním průčelním objektem továrních hal v zóně 2. Klastr je v úrovni náměstí průchozí, mezi jednotlivými trakty jsou zastřešené pasáže. Ve střední části klastru je navrženo pobytové schodiště, které může být hledištěm diváků při konání koncertů nebo divadel na náměstí. Pod schodištěm je velký vnitřní prostor pro konání např. výstav, farmářských trhů nebo workshopů.

KUBE s.r.o.

KUBE s.r.o.

Administrativní komplex budov a náměstí s tržnicí

Těžiště objemu střední zóny tvoří rozsáhlý administrativní komplex budov, který svým měřítkem a členěním dává vzniknout dalším atraktivním veřejným a poloveřejným prostorům. Dlouhá uliční fronta gradující k prostoru náměstí s tržnicí vytváří bariéru proti hluku, zatímco drobnější členění vnitřního prostoru komplexu nabízí klidné prostředí pro vstupy do objektů a rozptylové plochy s vodními prvky a sadovými úpravami k odpočinku.

Zachovaný objekt bývalé výtopny s komínem nově sloužící jako tržnice, bude rušným místem připomínajícím historii lokality. Prostor nabídne místo pro setkávání lidí, čekání na jejich spoj dopravy, ale především místo pro stravování velkého množství pracovníků firem sídlících v okolních kancelářských budovách.

MADADORS ARCHITECTS

MADADORS ARCHITECTS

Obnovený Svitavský náhon a prostředí pro příležitosti k práci i zábavě

Náměstí leží v těžišti areálu Nové Zbrojovky, na spojnici hlavních pěších tras, s revitalizovaným objektem KOTELNY jako dominantou, tepajícím srdcem Nové Zbrojovky nesoucím odkaz její nezpochybnitelné historie.

Centrum, určené lidem, je městským prostorem úzce spjatým s lidskou přítomností. Pěší zóny, veřejná prostranství různých charakterů, venkovní, krytá, ve vnitroblocích budov. Se zelení i bez, s vodou ve formě obnoveného Svitavského náhonu vinoucího se jako stuha náměstím. Centrum s ideálním poměrem všech funkcí, poskytuje svým obyvatelům prostředí pro kvalitní život a nabízí nepřeberné množství příležitostí k práci i zábavě, k rozvoji ducha, přátelských i pracovních vztahů, podporuje lidskou interakci, imaginaci a kreativitu.

Pelčák a partner architekti

Pelčák a partner architekti

Centrální veřejný prostor s komunitním centrem

Bloková struktura území je rozdělena centrálním veřejným prostorem – hlavním náměstím s historickou industriální budovou kotelny využitou jako společenské a komunitní centrum ve svém středu. Toto náměstí rovněž spojuje městskou strukturu čtvrtě se železniční stanicí a navazujícím terminálem MHD, a tak území zajišťuje komfort snadného transportu a dostupnosti.

Tím, že na náměstí situujeme všechny důležité veřejné funkce a služby v území, umisťujeme vstup na nádraží, dopravní terminál, parkurový/skateový park, komunitní centrum, obchody a služby v parteru a obytné i administrativní budovy v patrech i pěší trasy do Husovic (lávka přes Svitavu) i do Židenic (podchod pod tratí) vytváříme veřejný prostor, kde se nutně musí pohybovat velký počet lidí. Touto koncentrací funkcí a pohybu vytváříme srdce celé čtvrti, které bude živé po celý den vč. večera po všechny dny v týdnu. Atraktivita tohoto místa přinese atraktivitu celé nové čtvrti.

Zóna 6

Zóna 6 se nachází v jihovýchodní částí území a je prostorově vymezena koridorem železnice z východu, plánovaným páteřním dopravním napojením prodloužené ulice Šámalovy ze západu a z jihu ulicí Lazaretní.

Území si dává za cíl nabídnout a doplnit služby veřejného a volnočasového využití, vyřešit návaznost na zábrdovické koupaliště, železniční stanici Židenice, Vojenskou nemocnici a doplnit objekty nedaleké obchodní zóny. V rámci této zóny je očekávána úzká participace s širokou veřejností a zástupci a organizacemi města Brna. Rovněž může zóna v budoucnu částečně reagovat na potřeby vývoje celkového území ve vztahu k vývoji realitního trhu a životního stylu.

Zpracované studie Zóny 6 - veřejný prostor

Na konci této stránky můžete hlasovat pro studii, která vás nejvíce oslovila, a přidat vlastní názory a podněty na to, co byste v zóně veřejného prostoru uvítali.

Všem podnětům se dostane náležité pozornosti a odborného posouzení. Na jejich základě pak vzniknou doporučení pro zapracování do projektu Nová Zbrojovka, jehož investorem je skupina CPI Property Group.

Vizualizace k této zóně jsou rovněž vystaveny v prostorách Kanceláře města Brna na adrese Zelný trh 331/13, v přízemí budovy. Výstava je zpřístupněna od pondělí do pátku mezi 8:00-17:00 hodinou.

;

Návrh 1 - TheBüro

TheBüro

Sportovně volnočasová budova přístupná přímo ze zábrdovických lázní

Užitečný obojživelník - tak lze charakterizovat zónu 6 v pojetí studia TheBüro.

Patro obchodů, dvě patra parkování a ve čtvrtém podlaží až 9000 m2 pohybových aktivit od ping-pongu po krytý bazén s welness a fit centrem. Za umělými vlnami stačí přejít mostek do protějších zábrdovických lázní. Ikonický funkcionalistický areál od profesora Bohuslava Fuchse získá nový impulz v podobě doplňujícího sportovně-volnočasového programu.

Střecha navrhovaného objektu je coby sportovní louka volně přístupná všem, kteří si chtějí zaběhat, nebo jen tak zahrát petanque. Večerní volejbal či florbal? Domluvte se s přáteli - dvojice tělocvičen s výhledem na Brno tu bude pro vás po celý rok.

Návrh 2 - Arch.Design, s.r.o.

Arch.Design, s.r.o.

Společensko sportovní hala a správní, kancelářská budova s obch. parterem

Prostředí s výjimečným kontextem vznikne po otevření jihovýchodního rohu přestavovaného areálu Zbrojovky u ulice Lazaretní.

Vymezení nového bloku zábrdovickým koupalištěm, železniční stanicí Brno-Židenice, novou městskou třídou v prodloužení ulice Šámalovy a novým náměstím Zeta ho předurčuje k umístění vyšší vybavenosti. Pro zástavbu byla zvolena volná kompozice dvou objektů různých výšek – společensko sportovní haly a správní, kancelářské budovy s obchodním parterem, které svým tvarem současně umožnily prostorově vymezit důležitá veřejná prostranství, i zachovat dostatečně veliké rozptylové plochy před koupalištěm a nádražím i nabídnout komornější veřejné prostory se zelení mezi objekty. Všechny prostory se vzájemně prolínají, což spolu s kvalitním zpracováním parteru nabídne uživatelům atraktivní příležitosti pro pobyt a setkávání.

Návrh 3 - Kuba & Pilař architekti, s.r.o.

Kuba & Pilař architekti, s.r.o.

Hotel, víceúčelová hala a venkovní sportovní plochy

Podél ulice Lazaretní je umístěna víceúčelová hala, na kterou navazuje v západní části zóny výšková budova hotelu.

Budovy jsou propojené dvoupodlažní podnoží s vnitřní pasáží. Víceúčelová hala je navržena pro sport a společenské akce, měla by být využívána i jako veřejný společenský prostor městské části Brno-Židenice. Součásti objektu haly jsou menší sály a zázemí.

Parkový prostor v severní části zóny je navržený pro volnočasové aktivity rezidentů a veřejnosti. Jsou zde umístěny venkovní sportovní plochy a posilovny. Prostorem prochází hlavní pěší trasa od nádraží Židenice na náměstí a k řece Svitavě.

;

Chceme znát váš názor

Na dvacetihektarovém brownfieldu v širším centru Brna roste nová čtvrť. Do toho, jak bude vypadat, můžete promluvit i vy. Zde na webové stránce budeme v průběhu následujících devíti měsíců zveřejňovat architektonické studie možného využití. Hlasujte o tom, která studie se vám nejvíce líbí a prostřednictvím online formuláře vyjádřete podněty k výsledné podobě areálu Nové Zbrojovky.

Areál

Obrovské území, kde nová městská část vznikne, se bude oživovat postupně. Proto je areál rozdělen do šesti logických zón.

Pravděpodobné využití zón

  • - Kancelářské budovy
  • - Obytné zóny
  • - Obchodní plochy
  • - Prostory pro lehkou výrobu
  • - Veřejné prostory pro volnočasové aktivity

Architektonické studie

Návrh architektonického zpracování byl zadán několika architektonickým kancelářím, které zaslaly studie možného využití jednotlivých zón.

Tyto úvodní studie budou v příštích měsících předmětem diskuze mezi vlastníkem, zastupiteli města Brna, Kanceláří architekta města Brna, odbornou i laickou veřejností a případných budoucích nájemců.

Váš názor

Po rozkliknutí každé zóny můžete hlasovat pro studii, která vás nejvíce oslovila, a přidat vlastní názory a podněty na to, co byste v zóně uvítali.

Všem podnětům se dostane náležité pozornosti a odborného posouzení. Na jejich základě pak vzniknou doporučení pro zapracování do projektu Nová Zbrojovka, jehož investorem je skupina CPI Property Group.

Kontakty

MÉDIA

PR and Marketing Director
Jakub Velen

 

OFFICE SPACE RENTAL

Letting
Zdeněk Vojtek