Zóna 1

Zóna 1 je nejrozsáhlejší ze všech šesti zón Nové Zbrojovky a nachází se v severní části lokality bývalé Zbrojovky Brno. Severní a západní hranici zóny tvoří řeka Svitava, východní hranice je po celé délce vymezena železničním koridorem. Uvnitř Zóny 1 se nacházejí dva původní průmyslové objekty, které jsou s respektem k zachování historie místa uvažovány k následné přestavbě a adaptaci funkčního využití jako provozně administrativní objekty pro budoucí rozvoj zóny 1.

Zadáním pro vyzvané architekty bylo respektovat zachování těchto dvou objektů, vhodně doplnit území o nové objekty administrativního a volnočasového využití včetně návazných služeb, navrhnout do území dostatečné parkovací kapacity, vhodně vymezit plochu pro umístění moderního energocentra pro celé území a respektovat navržená protipovodňová opatření. Významné bylo v této zóně také navrhnout dopravní koridor přes řeku Svitavu na plánovanou Novou Dukelskou a vyřešit jeho navázání na další uzly dopravního napojení Nové Zbrojovky z ulic Markéty Kuncové, Lazaretní, Baarova nábřeží a ul. Gargulákova.

Zpracované studie Zóny 1 – administrativa s lehkou výrobou

Na konci této stránky můžete hlasovat pro studii, která vás nejvíce oslovila, a přidat vlastní názory a podněty k výsledné podobě této zóny.

Všem podnětům se dostane náležité pozornosti a odborného posouzení. Na jejich základě pak vzniknou doporučení pro zapracování do projektu Nová Zbrojovka, jehož investorem je skupina CPI Property Group.

Vizualizace k této zóně jsou rovněž vystaveny v prostorách Kanceláře města Brna na adrese Zelný trh 331/13, v přízemí budovy. Výstava je zpřístupněna od pondělí do pátku mezi 8:00-17:00 hodinou.

Návrh 1 - Jakub Cigler architekti, a.s.

Jakub Cigler architekti, a.s.

Zelené osy, pavilony s restauracemi a nadzemní garáž

Rekonstruované původní budovy Industra a Prospera jsou integrovány do čtvrti pomocí dvou kompozičních prvků vedených napříč celým areálem – zelené osy s pavilony a restauracemi ústící v parku na pobřeží Svitavy a multimodálního bulváru umožňujícího nový vjezd do území ze severu.

Nezbytné kapacity pro parkování jsou zajištěné nadzemní garáží s komerčním parterem. Geometrie velkorysého veřejného prostoru navazuje na blokovou výstavbu navrhovanou pro sousední zóny a aleje podél ulic vytváří důstojnou bránu do území.

Návrh 2 - CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Prostory pro práci, networking a setkávání generací

Zbrojovka Valley je odpovědí na otázku: ,,Jak má fungovat moderní čtvrť propojující práci v segmentu moderních technologií a IT s bydlením a službami”. Mezi dvěma zachovanými objety Prospery a Industry vzniká flexibilní struktura, která zónu doplňuje o prostory pro práci, výzkum a drobnou výrobu, měkké doplňkové funkce služeb, vybavenosti a sportu a nájemní bydlení.

Urbanistické řešení vychází ze zachování ortogonální struktury území a vytváří veřejný prostor určený pro setkávání práce a bydlení, nových forem kreativního průmyslu a vzdělávaní. V severní části do parku na Baarově nábřeží v návaznosti na stávající rodinné domy umisťujeme domov pro seniory a mateřskou školku.

Návrh 3 - EA architekti s.r.o.

EA architekti s.r.o.

Bydlení, práce a společenský život v harmonii s přírodou

Společenský život, bydlení i práce v harmonii s přírodou a kontrast původní industriální podoby areálu s výrazným přírodním prvkem a soudobou architekturou je mottem návrhu.

Nový říční kanál protéká středem území a propojuje rekonstruovanou stavbu Industry, veřejná prostranství, přírodní plochy a pokračuje dál celou lokalitou.

Navrhujeme hybridní urbanistický systém, základ fungujícího celku udržitelného v čase, rozmanité sociální prostředí. Městská homogenní bloková zástavba vytváří ulice. Výškové budovy jsou situovány v blízkosti kanálu a veřejných ploch. Funkční využití městských domů bude smíšené, komerční a administrativní plochy s parkováním a službami v nižších patrech, ve vyšších podlažích bydlení. V klidné části u řeky převážně rezidenční zástavba rodinných domů a viladomů, nábřeží určeno k rekreaci.

Návrh 4 - Pelčák a partner architekti

Pelčák a partner architekti

Atraktivní bydlení ve skupině „tančících vil“

V prodloužení ulice Svitavské navrhujeme „městský“ most, který umožní okamžité napojení na městský okruh a okamžité zavedení průjezdné trolejbusové linky do území. Bloková struktura zástavby je na severním a západním obvodu doplněna říčním nábřežím, v jehož přírodě blízkém prostoru je navržena rozvolněná řada bodových domů – „nájemních vil“. Ty navazují na linii „Beranky“ využité pro lofty a na severu se rozpadávají do volné sestavy „rozpohybované“ říčním meandrem. Tato partie vytváří variantu k zachování rozlehlé nízké tovární haly (Industra), jejíž nové funkční využití pokládáme za velmi problematické.

Meandr řeky současně považujeme za nejatraktivnější místo nábřeží, a to i vzhledem k vizuální kvalitě zástavby protějšího břehu (romantické industriální motivy) a těsnému sousedství nového městského mostu do Husovic jako nejkratší cestě k tramvaji do centra města. Proto zde navrhujeme umístit nejatraktivnější bydlení ve skupině „tančících vil“ a k řece doširoka otevřeném obytnému bloku.

Zóna 2

Zóna 4

Zóna 4

Zóna 6

Zóna 6 se nachází v jihovýchodní částí území a je prostorově vymezena koridorem železnice z východu, plánovaným páteřním dopravním napojením prodloužené ulice Šámalovy ze západu a z jihu ulicí Lazaretní.

Území si dává za cíl nabídnout a doplnit služby veřejného a volnočasového využití, vyřešit návaznost na zábrdovické koupaliště, železniční stanici Židenice, Vojenskou nemocnici a doplnit objekty nedaleké obchodní zóny. V rámci této zóny je očekávána úzká participace s širokou veřejností a zástupci a organizacemi města Brna. Rovněž může zóna v budoucnu částečně reagovat na potřeby vývoje celkového území ve vztahu k vývoji realitního trhu a životního stylu.

Zpracované studie Zóny 6 - veřejný prostor

Na konci této stránky můžete hlasovat pro studii, která vás nejvíce oslovila, a přidat vlastní názory a podněty na to, co byste v zóně veřejného prostoru uvítali.

Všem podnětům se dostane náležité pozornosti a odborného posouzení. Na jejich základě pak vzniknou doporučení pro zapracování do projektu Nová Zbrojovka, jehož investorem je skupina CPI Property Group.

Vizualizace k této zóně jsou rovněž vystaveny v prostorách Kanceláře města Brna na adrese Zelný trh 331/13, v přízemí budovy. Výstava je zpřístupněna od pondělí do pátku mezi 8:00-17:00 hodinou.

;

Návrh 1 - TheBüro

TheBüro

Sportovně volnočasová budova přístupná přímo ze zábrdovických lázní

Užitečný obojživelník - tak lze charakterizovat zónu 6 v pojetí studia TheBüro.

Patro obchodů, dvě patra parkování a ve čtvrtém podlaží až 9000 m2 pohybových aktivit od ping-pongu po krytý bazén s welness a fit centrem. Za umělými vlnami stačí přejít mostek do protějších zábrdovických lázní. Ikonický funkcionalistický areál od profesora Bohuslava Fuchse získá nový impulz v podobě doplňujícího sportovně-volnočasového programu.

Střecha navrhovaného objektu je coby sportovní louka volně přístupná všem, kteří si chtějí zaběhat, nebo jen tak zahrát petanque. Večerní volejbal či florbal? Domluvte se s přáteli - dvojice tělocvičen s výhledem na Brno tu bude pro vás po celý rok.

Návrh 2 - Arch.Design, s.r.o.

Arch.Design, s.r.o.

Společensko sportovní hala a správní, kancelářská budova s obch. parterem

Prostředí s výjimečným kontextem vznikne po otevření jihovýchodního rohu přestavovaného areálu Zbrojovky u ulice Lazaretní.

Vymezení nového bloku zábrdovickým koupalištěm, železniční stanicí Brno-Židenice, novou městskou třídou v prodloužení ulice Šámalovy a novým náměstím Zeta ho předurčuje k umístění vyšší vybavenosti. Pro zástavbu byla zvolena volná kompozice dvou objektů různých výšek – společensko sportovní haly a správní, kancelářské budovy s obchodním parterem, které svým tvarem současně umožnily prostorově vymezit důležitá veřejná prostranství, i zachovat dostatečně veliké rozptylové plochy před koupalištěm a nádražím i nabídnout komornější veřejné prostory se zelení mezi objekty. Všechny prostory se vzájemně prolínají, což spolu s kvalitním zpracováním parteru nabídne uživatelům atraktivní příležitosti pro pobyt a setkávání.

Návrh 3 - Kuba & Pilař architekti, s.r.o.

Kuba & Pilař architekti, s.r.o.

Hotel, víceúčelová hala a venkovní sportovní plochy

Podél ulice Lazaretní je umístěna víceúčelová hala, na kterou navazuje v západní části zóny výšková budova hotelu.

Budovy jsou propojené dvoupodlažní podnoží s vnitřní pasáží. Víceúčelová hala je navržena pro sport a společenské akce, měla by být využívána i jako veřejný společenský prostor městské části Brno-Židenice. Součásti objektu haly jsou menší sály a zázemí.

Parkový prostor v severní části zóny je navržený pro volnočasové aktivity rezidentů a veřejnosti. Jsou zde umístěny venkovní sportovní plochy a posilovny. Prostorem prochází hlavní pěší trasa od nádraží Židenice na náměstí a k řece Svitavě.

;

Chceme znát váš názor

Na dvacetihektarovém brownfieldu v širším centru Brna roste nová čtvrť. Do toho, jak bude vypadat, můžete promluvit i vy. Zde na webové stránce budeme v průběhu následujících devíti měsíců zveřejňovat architektonické studie možného využití. Hlasujte o tom, která studie se vám nejvíce líbí a prostřednictvím online formuláře vyjádřete podněty k výsledné podobě areálu Nové Zbrojovky.

Areál

Obrovské území, kde nová městská část vznikne, se bude oživovat postupně. Proto je areál rozdělen do šesti logických zón.

Pravděpodobné využití zón

  • - Kancelářské budovy
  • - Obytné zóny
  • - Obchodní plochy
  • - Prostory pro lehkou výrobu
  • - Veřejné prostory pro volnočasové aktivity

Architektonické studie

Návrh architektonického zpracování byl zadán několika architektonickým kancelářím, které zaslaly studie možného využití jednotlivých zón.

Tyto úvodní studie budou v příštích měsících předmětem diskuze mezi vlastníkem, zastupiteli města Brna, Kanceláří architekta města Brna, odbornou i laickou veřejností a případných budoucích nájemců.

Váš názor

Po rozkliknutí každé zóny můžete hlasovat pro studii, která vás nejvíce oslovila, a přidat vlastní názory a podněty na to, co byste v zóně uvítali.

Všem podnětům se dostane náležité pozornosti a odborného posouzení. Na jejich základě pak vzniknou doporučení pro zapracování do projektu Nová Zbrojovka, jehož investorem je skupina CPI Property Group.

Kontakty

média 

Pronájem kancelářských prostor